Thông báo gửi các vị cổ đông

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thép Đình Vũ ngày 4/4/2008 và của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí (KKC) ngày 25/04/2008. Ngày 30/10/2008 Công ty cổ phần thép Đình Vũ đã có thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (đề nghị xem các nội dung cụ thể tại website: http://www.sscdinhvu.com.vn của Công ty cổ phần thép Đình Vũ). Theo đó các cổ đông của KKC sẽ được quyền mua trực tiếp cổ phiếu của Công ty cổ phần thép Đình Vũ. Hiện Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí đang tích cực làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán để phục vụ việc thực hiện phát hành này. Khi nào có thông tin chính thức Công ty sẽ thông báo kịp thời tới các Quý vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.