Người phát ngôn của KKC

GIẤY UỶ QUYỀN

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

                                Kính gửi:     –  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
                                                       –  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty CP sản xuất và kinh doanh Kim Khí.

Địa chỉ  liên lạc: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại DĐ: 0913 241306 / 0313 826832               Fax: 0313 83642

Sau đây chứng nhận: Ông Phạm Hữu Nha

Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): 030774366 do Công An Hải Phòng cấp ngày 29/6/2007.

Địa chỉ thường trú: 9A5- Lô 6B- Lê Hồng Phong- Hải Phòng.

Chức vụ tại công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký Công ty.

Là người được : Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí  uỷ quyền làm “Nhân viên công bố thông tin” của ­­Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.

                                          Ngày … tháng… năm 2009

                                        Tổng Giám đốc

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.