Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính Quý II năm 2015 và báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015: công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với báo cáo tài chính quý II, trong khi báo cáo tài chính bán niên soát xét đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 khiến cho lợi nhuận gộp trên báo cáo kiểm toán giảm.
Báo cáo tài chính quý II 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2015
   Chi tiết xem tại file đính kèm (excel)
Nghị Quyết HĐQT 02
 Nghị quyết HĐQT số 02
xem chi tiết tại file đính kèm
Họp ĐHĐCĐ 2015
 Họp ĐHĐCĐ 2015
xem chi tiết tại biên bản đại hội 2015 và nghị quyết ĐH 2015
Báo cáo tài chính quý I 2015
Báo cáo tài chính quý I năm 2015
chi tiết xem tại file đính kèm
Dự thảo Nghị quyết HĐQT 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015

  1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty  TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.
  2. Quyết định mức trả cổ tức cho năm 2014 là 15%,
  3. Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014 vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
  4. Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014 cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  5. Chấp thuận tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban KS trong cả nhiệm kỳ 4 là 408 triệu/năm.
  6. Chấp thuận đề xuất mức chia lợi nhuận cho năm 2015 từ 10% trở lên.
  7. Công nhận các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 là các ông có tên sau:

+1/

+2/

+3/

+4/

+5/

Và các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 là các ông, bà có tên sau:

+1/

+2/

+3/

Uỷ quyền cho ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Cho phép Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.